Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Oro užterštumo normos

 

Oro užterštumo normos

 

Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašas ir ribinės aplinkos užterštumo vertės:

Dokumentą rasite čia.

 

 

Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, normos

 

Aplinkos oro užterštumo normos, nustatytos žmonių sveikatos, ekosistemų ir augmenijos apsaugai
(ribinių verčių su leistinais nukrypimo dydžiais tolygus mažinimas pradedant 2010 metais)

 

Terša- las
 Vidur- kinimo laikas
 Ribinė vertė µg/m³  Ribinės vertės pasiekimo data
Leisti- nas nukry- pimo dydis
 Iki 2001- 12-31 Verti- nimui naudo- tinas pro- centilis ¤
2010 2011 2012 2013 2014

2015

-2019

2020-

2021

                           
              Ribinė vertė + leistinas nukrypimo dydis
SO2  1 val.
350 (24k.) 2005-01-01 150 µg/m³ 500 99.7 350 350 350 350 350 350 350
SO2  24 val.
125 (3k.) 2005-01-01 - - 99.2 125 125 125 125 125 125 125
SO2 1 m., 1/2 m.*
20 E 2004-01-01 - - - 20 E 20E 20E 20E 20E 20E 20E
NO2  1 val.
200 (18 k.) 2010-01-01 50% 300 99.8 200 200 200 200 200 200 200
NO2  1 m. 40 2010-01-01 50% 60 - 40 40 40 40 40 40 40
NOx  1 m. 30 A 2004-01-01 -   - 30 A 30A 30A 30A 30A 30A 30A
 KD10  24 val.
50 (35 k.) 2005-01-01 50% 75 90.4 50 50 50 50 50 50 50
 KD10  1 m.
40 2005-01-01 20% 48 - 40 40 40 40 40 40 40
KD2,5 1 m.
        29
28
27
26 26 25 20
Švinas  1 m.
0.5 2005-01-01 100% 1 - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
CO  8 val. **
10 mg/m³ 2005-01-01 6 mg/m³
16 - 10 10 10 10 10 10 10
Benze- nas  1 m.
5 2010-01-01 5 µg/m³ 10 - 5 5 5 5 5 5 5
Informavimo slenkstis
O3  1 val.
180         180 180 180 180 180 180 180
Pavojaus slenkstis
SO2  1 val. *** 500         500 500 500 500 500 500 500
NO2  1 val. *** 400
        400 400 400 400 400 400 400
O3  1 val. *** 240         240 240 240 240 240 240 240
                                                                                               Siektina vertė
O3
 8 val. **

    120

  (25 d.)

  2010-01-01
       120 120 120 120 120 120 120
Arsenas
 1 m.
6 (ng/m³)
 2012-12-31       6
6 6 6 6 6 6
Kadmis  1 m.
5(ng/m³)  2012-12-31       5
5 5 5 5 5 5
Nikelis  1 m.
20 (ng/m³)  2012-12-31       20
20 20 20 20 20 20

Benzo(a)

pirenas

 1 m.
1 (ng/m³)  2012-12-31        1 1 1 1 1 1 1

 

* - kalendoriniai metai ir žiema (spalio 1 d. - kovo 31 d.)

 

** - paros 8 valandų maksimalus vidurkis, paskaičiuotas pagal "Aplinkos oro užterštumo normas" (Žin. 2001, Nr. 106-3827) 6 priedo (CO) ir pagal "Ozono aplinkos ore normas ir vertinimo taisykles" (Žin. 2002, Nr. 105-4731) 1 priedo II dalies (O3) reikalavimus

 

*** - matuojant iš eilės tris valandas

 

E - ekosistemų apsaugai

 

A - augmenijos apsaugai

 

(24 k.), (25 d.) - leistinas viršijimų skaičius (kartai, dienos) per kalendorinius metus. ¤ - vertinant modeliavimo duomenis, atitikimą ribinėms vertėms galima nustatyti taikant atitinkamą procentilį

 

Ribinė vertė - mokslinėmis žiniomis pagrįstas užterštumo lygis, nustatytas siekiant išvengti, užkirsti kelią ir sumažinti kenksmingą poveikį žmogaus sveikatai ir/ar aplinkai, kuris turi būti pasiektas per tam tikrą laiką, o pasiekus neturi būti viršijamas

 

Leistinas nukrypimo dydis - procentinė Ribinės vertės dalis, kuria leidžiama viršyti Ribinę vertę

 

Pavojaus slenkstis - aplinkos oro užterštumo lygis, kurį viršijus net dėl trumpalaikio poveikio kyla pavojus žmonių sveikatai ir/ar aplinkai ir kuriam esant atsakingos institucijos turi imtis skubių priemonių